Những đợt sóng ngầm - Mùa biển động #1

Nguyễn Mộng Giác January 24, 2020

Những đợt sóng ngầm - Mùa biển động #1 Nguyễn Mộng Giác M a bi n ng khi m i ra i c nh ng ng i y u v n ngh ch th c n nh n nh m t hi n t ng v n h c quan tr ng nh t h i ngo i, nh ng t c ph m g y gi b o trong l ng c ng ng ng i Vi t di t n Ch nh b n th n Nguy n M ng Gi c c ng l h ng t m cho c c m i d i ch a v o nh ph , b i quan ni m trung dung c a ng trong t c ph m Th i k , v t th ng chi n tranh c nM a bi n ng khi m i ra i c nh ng ng i y u v n ngh ch th c n nh n nh m t hi n t ng v n h c quan tr ng nh t h i ngo i, nh ng t c ph m g y gi b o trong l ng c ng ng ng i Vi t di t n Ch nh b n th n Nguy n M ng Gi c c ng l h ng t m cho c c m i d i ch a v o nh ph , b i quan ni m trung dung c a ng trong t c ph m Th i k , v t th ng chi n tranh c n ang m u, ng i Vi t i b v n c n nh n nhau qua l ng k nh h n th ph n c ch, th i trung dung c coi nh m t s ph n b i , u h ng , Nguy n M ng Gi c nh n xa h n ng i ng th i, can m trong ng i b t, ng ghi l i cu c s ng tr m m t cu mi n Nam trong chi n tranh m kh ng b n t m n v tr b n n y b n kia Ch nh i u t o b d y cho t c ph m Th i gian tr i qua, ch ng ta c kho ng c ch c l i M a bi n ng trong m t t nh th kh c, ngo i nh ng n o n ban u, gi tr c a t c ph m hi n ra r r ng h n, ch ng c a n trong v n h c Vi t Nam c ng c x c nh h n.

Những đợt sóng ngầm - Mùa biển động #1 Nguyễn Mộng Giác

  • [☆ Những đợt sóng ngầm - Mùa biển động #1 || Ú PDF Read by ☆ Nguyễn Mộng Giác]
    421 Nguyễn Mộng Giác
  • thumbnail Title: [☆ Những đợt sóng ngầm - Mùa biển động #1 || Ú PDF Read by ☆ Nguyễn Mộng Giác]
    Posted by:Nguyễn Mộng Giác
    Published :2020-01-24T03:28:00+00:00