Jat: časopis studenata kroatistike br. 1

Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac August 17, 2019

Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac asopis studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu Naziv asopisa, Jat, odabran je prema refleksu praslavenskog samoglasnika iz kojeg nastaju reprezentativnog razlikovna obilje ja ovda njih narje ja, kao i itavih nacionalnih jezika Cilj asopisa je ostvarivanje me ujezi ne suradnje i interdisciplinarno otvaranje aktualne jezi ne problematike karakteri ne za o asopis studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu Naziv asopisa, Jat, odabran je prema refleksu praslavenskog samoglasnika iz kojeg nastaju reprezentativnog razlikovna obilje ja ovda njih narje ja, kao i itavih nacionalnih jezika Cilj asopisa je ostvarivanje me ujezi ne suradnje i interdisciplinarno otvaranje aktualne jezi ne problematike karakteri ne za ove prostore, u njezinim politi kim, kulturolo kim i ideolo kim dimenzijama refleks jata kao povod za refleksiju o mehanizmima jezi ne diferencijacije i unifikacije, s osobitim naglaskom na izvanjezi nim procesima.Prvi slu beni temat asopisa Jezik u okru enju predod ba, kontakt, interferencija Problematika je fokusirana na interkulturalnu komunikaciju prostora hrvatskoga, srpskoga, bosanskoga i crnogorskoga jezika idioma i knji evnosti.Recenzije Zarez irenje perspektiva doma e filologije ,Kulturpunkt Rasprava o jeziku nikada nije li ena ideologije

Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac

  • [õ Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 || ↠ PDF Read by ✓ Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac]
    137 Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac
  • thumbnail Title: [õ Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 || ↠ PDF Read by ✓ Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac]
    Posted by:Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac
    Published :2019-08-17T06:57:46+00:00