Latest post

Jat: časopis studenata kroatistike br. 1

Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac June 26, 2020

Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac asopis studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu Naziv asopisa, Jat, odabran je prema refleksu praslavenskog samoglasnika iz kojeg nastaju reprezentativnog razlikovna obilje ja ovda njih narje ja, kao i itavih nacionalnih jezika Cilj asopisa je ostvarivanje me ujezi ne suradnje i interdisciplinarno otvaranje aktualne jezi ne problematike karakteri ne za o asopis studenata kroatistike Filozofskog fakulteta u Zagrebu Naziv asopisa, Jat, odabran je prema refleksu praslavenskog samoglasnika iz kojeg nastaju reprezentativnog razlikovna obilje ja ovda njih narje ja, kao i itavih nacionalnih jezika Cilj asopisa je ostvarivanje me ujezi ne suradnje i interdisciplinarno otvaranje aktualne jezi ne problematike karakteri ne za ove prostore, u njezinim politi kim, kulturolo kim i ideolo kim dimenzijama refleks jata kao povod za refleksiju o mehanizmima jezi ne diferencijacije i unifikacije, s osobitim naglaskom na izvanjezi nim procesima.Prvi slu beni temat asopisa Jezik u okru enju predod ba, kontakt, interferencija Problematika je fokusirana na interkulturalnu komunikaciju prostora hrvatskoga, srpskoga, bosanskoga i crnogorskoga jezika idioma i knji evnosti.Recenzije Zarez irenje perspektiva doma e filologije ,Kulturpunkt Rasprava o jeziku nikada nije li ena ideologije

Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac

  • [E-Book] ↠ Jat: časopis studenata kroatistike br. 1 | By ↠ Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac
    Paula Jurić Romana Brajša Ana Ivišić Krunoslav Juraić Marijana Kardum Ivana Perić Nikola Ptić Mario Šimudvarac