Latest post

Akp'nin Şirket Rejimi (Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat - Aleviler)

Ercan Geçgin July 26, 2020

Akp'nin Şirket Rejimi (Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat - Aleviler) Ercan Geçgin Otoriteryen Muhafazakarl n Gerilim Hatlar K rtler Cemaat AlevilerT rkiye nin son 10 y l toplumsal ve siyasal olarak d rt akt r ne kar yor AKP, G len Cemaati, K rtler ve Aleviler.12 y ll k iktidar n tamamlamak zere olan ve lkeyi bir irket k lt r ile y neten AKP, sars lan i sel d sal dengeler ve geli en toplumsal dinamikler sonucu sanc l bir s rece girdi AKOtoriteryen Muhafazakarl n Gerilim Hatlar K rtler Cemaat AlevilerT rkiye nin son 10 y l toplumsal ve siyasal olarak d rt akt r ne kar yor AKP, G len Cemaati, K rtler ve Aleviler.12 y ll k iktidar n tamamlamak zere olan ve lkeyi bir irket k lt r ile y neten AKP, sars lan i sel d sal dengeler ve geli en toplumsal dinamikler sonucu sanc l bir s rece girdi AKP nin olu turdu u irketokrasi rejimi, hem geleneksel devlet otoriterli ini yeniden retip g lendirmi hem de otoriteryen muhafazak rl k k lt r n bina ederek antiye Rantiye Zaptiye Tasfiye eklinde zetlenebilecek y netim tarz yaratm t r Liberallerden sonra G len Cemaati nin de irketin ortakl ndan ayr lmas yeni g eki melerini, tasfiyeleri ve yeni denge aray lar n beraberinde getirmi tir Soma da ya anan i i katliam ise yeni k r lma noktalar ndan biri olmu tur.Ortado u da nemli bir akt re d n en K rt Siyasi Hareketi bu yeni dengelerin anahtar konumuna y kselmi tir Aleviler ise hem i siyasal geli melerde hem de Suriye deki i sava zg l nde, dolayl veya dolays z nemli akt rlerden biri haline gelmi , Gezi Direni inin nemli toplumsal g vdesini te kil etmeleri bak m ndan da di er akt r n dikkate ald bir konumlanmaya sahip olmu lard r.AKP, Cemaat, K rtler ve Aleviler aras ndaki ili kileri, yerel, b lgesel ve k resel ba lamlar ile g ncel geli meler nda ele alan Ercan Ge gin, bu akt rlerin i k r lganl klar na, manevra alanlar na, tarihsel ve yap sal niteliklerine de dikkati ekiyor Ayr ca, AKP nin otoriteryen muhafazak rl k ideolojisine dayal tahakk m ve r za retme bi imlerini g ncel rneklerle a klamaya al an Ge gin, 17 Aral k 2013 teki Yolsuzluk ve R vet Operasyonu ndan sosyal medyaya d en tapelere , 30 Mart 2014 deki Yerel Se im sonu lar n n yaratt tablodan Soma daki i i katliam na ve Cumhurba kanl se im s recindeki bir dizi g ncel geli meye kadar, bug nden yar na T rkiye yi nas l bir denklemin bekledi ine de k tutmu oluyor.

Akp'nin Şirket Rejimi (Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat - Aleviler) Ercan Geçgin

  • [EPUB] Î Unlimited ↠ Akp'nin Şirket Rejimi (Otoriteryen Muhafazakarlığın Gerilim Hatları: Kürtler - Cemaat - Aleviler) : by Ercan Geçgin ✓
    Ercan Geçgin