Türkiye Solu (1960-1980)

Ergun Aydınoğlu February 20, 2020

Türkiye Solu (1960-1980) Ergun Aydınoğlu G n m z n marjinalle mi , siyaset d ve par al solu ka n lmaz m d r Bu al ma, bu soruya hemen ba ndan bir hay r cevab n veriyor Bug n n T rkiye si pek l , al anlar n kendi rg tlenmeleriyle lke siyasetine kat ld klar bir lke olabilirdi T rkiye nin ekonomik, end striyel, politik ve k lt rel geli me d zeyi kadar, sol ve sosyal hareketin 1960 1980 d nemindG n m z n marjinalle mi , siyaset d ve par al solu ka n lmaz m d r Bu al ma, bu soruya hemen ba ndan bir hay r cevab n veriyor Bug n n T rkiye si pek l , al anlar n kendi rg tlenmeleriyle lke siyasetine kat ld klar bir lke olabilirdi T rkiye nin ekonomik, end striyel, politik ve k lt rel geli me d zeyi kadar, sol ve sosyal hareketin 1960 1980 d neminde ya ad deneyler de, bu tarihsel se ene in nesnel temellerinin var oldu unu g stermekte Bu a dan bak ld nda solun kaderini belirleyen, s z konusu yirmi y ldaki znel m dahale ve geli melerdir T rkiye de sol, siyasetin temel znesi olma potansiyelini 1960 l y llarda hem yaratm hem de ziyan etmi tir Geriye d n p bak ld nda, 1968 y l na kadar ge en s recin, bu konuda belirleyici bir oldu u g r l r Peki, solun kaderi niye 1968 e gelindi inde belli olmu tur Neden 1968 sonras ndaki y kseli ya da 1974 1980 d nemindeki muazzam sol kitleselle me, bu alanda yeni bir dinami in olu mas anlam na gelmemi tir B t n bu s re boyunca sol nderlerin tarihsel sorumluluklar konusunda neler s ylenebilir Bu al ma, bu temel sorulara cevap aramakta.

Türkiye Solu (1960-1980) Ergun Aydınoğlu

  • READ BOOK ↠ Türkiye Solu (1960-1980) - by Ergun Aydınoğlu
    391 Ergun Aydınoğlu
  • thumbnail Title: READ BOOK ↠ Türkiye Solu (1960-1980) - by Ergun Aydınoğlu
    Posted by:Ergun Aydınoğlu
    Published :2020-02-20T16:46:59+00:00